KPA (Kodeks postępowania administracyjnego) po nowelizacji 2017

Termin:

25 września 2017 – Warszawa

27 listopada 2017 – Warszawa

Trener: Beata Brynczak

 


O szkoleniu

Nowelizacja KPA (Kodeksu postępowania administracyjnego) weszła w życie w dniu 1 czerwca 2017 r. Wprowadza szereg doniosłych zmian, które będą miały wpływ zarówno na działania organów jak i prawa i obowiązki stron. Zmiany w KPA dotyczą w szczególności ogólnych zasad postępowania, terminów załatwiania spraw i środków umożliwiających obronę przed przewlekłością i bezczynnością. W sposób istotny zmieniają się także uprawnienia związane z odwoływaniem się od decyzji administracyjnych oraz zaskarżaniem ich do sądów administracyjnych.

Cele szkolenia


Celem szkolenia „KPA (Kodeks postępowania administracyjnego) po nowelizacji 2017” jest zapoznanie, w sposób przystępny i usystematyzowany, uczestników ze zmianami w Kodeksie postępowania administracyjnego. Szczególny nacisk położymy na praktyczne aspekty funkcjonowania nowych przepisów KPA.

Uczestnicy szkolenia z KPA:

 • Poznają nowe zasady postępowania administracyjnego wprowadzone przez nowelizację KPA.
 • Dowiedzą się jak nowe przepisy mają przyspieszyć wydawanie decyzji administracyjnych.
 • Zdobędą wiedzę o ułatwieniach dla stron postępowań prowadzonych w oparciu o znowelizowany Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Poznają nowe zasady postępowań odwoławczych od decyzji administracyjnych.
 • Dowiedzą się jak nowelizacja KPA zmieniła przepisy dotyczące nakładania kar administracyjnych.
 • Nabędą wiedzę o nowych prawach i obowiązkach stron postępowania administracyjnego.

Grupa docelowa szkolenia „KPA (Kodeks postępowania administracyjnego) po nowelizacji 2017”:

Szkolenie z zakresu nowelizacji KPA polecamy:

 • Urzędnikom administracji rządowej i samorządowej przygotowującym decyzje administracyjne.
 • Przełożonym w urzędach oraz kierownictwu komórek organizacyjnych realizujących procedury administracyjne.
 • Managerom i specjalistom z przedsiębiorstw i organizacji, których funkcjonowanie jest uzależnione od decyzji administracyjnych.

Program szkolenia


1. NOWE ZASADY W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM

 • Rozstrzyganie wątpliwości prawnych i faktycznych na korzyść strony
 • Zasada proporcjonalności
 • Zasada pewności prawa
 • Zasada bezstronności
 • Zasada równego traktowania
 • Zasada polubownego załatwiania kwestii spornych
 • Zasada współdziałania organów administracji publicznej

2. PRZYSPIESZENIE ZAŁATWIANIA SPRAW

 • Ponaglenie
 • Milczące załatwienie sprawy
 • Postępowanie uproszczone

3. UŁATWIENIA DLA STRON

 • Powiadomienie strony o niespełnieniu przesłanek do wydania decyzji zgodnie z żądaniem
 • Uzupełnianie braków formalnych
 • Likwidacja obowiązku wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa
 • Zawiadomienia w postępowaniach z udziałem znacznej liczby stron

4. ZMIANY DOTYCZĄCE POSTĘPOWAŃ ODWOŁAWCZYCH I SKARG DO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

 

 • Rezygnacja z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
 • Zmiany dotyczące decyzji o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia (decyzje kasatoryjne)
 • Zrzeczenie się odwołania
 • Pouczenia dotyczące opłat od środków zaskarżenia wnoszonych do sądu
 • Zmiany w ustawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

5. MEDIACJA

 • Przesłanki mediacji
 • Mediator
 • Przebieg mediacji

6. KARY ADMINISTRACYJNE

 • Wymierzenie kary i odstąpienie od jej nałożenia
 • Ulgi w wykonywaniu kar administracyjnych
 • Przedawnienie
 • Przepisy odrębne a KPA

7. POZOSTAŁE ZMIANY

 • Ugoda administracyjna
 • Współdziałanie organów

8. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

 

CENA: 390zł netto

Cena zawiera:
Szkolenie jednodniowe
Uczestnictwo w szkoleniu,
Materiały szkoleniowe – Podręcznik,
Materiały piśmiennicze,
Obiady w trakcie szkolenia,
Przerwy kawowe,
Certyfikat ukończenia szkolenia.

Thanks for installing the Bottom of every post plugin by Corey Salzano. Contact me if you need custom WordPress plugins or website design.

Print Friendly, PDF & Email
Share